Грек

Грек төсөл:

Төслийн хамрах хүрээ: 2G(Phase-I) болон 3G (Phase-II) холбооны модем бүхий ухаалаг цахим нам хүчдэлийн тоолуур.
Төслийн үргэлжлэх хугацаа: 2016.4-2021.5
Төслийн тодорхойлолт: Төслийн хүрээнд 2G(I үе шат) ба 3G (II үе шат) холбооны модем бүхий нэг ба гурван фазын ухаалаг тоолуур үйлдвэрлэж, Грекийн HEDNO компанид нийлүүлэх ажлыг багтаасан болно.Төсөл хэрэгжиж дууссаны дараа Грекийн Smart Grid-д 100 мянга орчим нэг фазын ухаалаг тоолуур, 140 мянган гурван фазын ухаалаг тоолуурыг 3G холбооны модемтой болгож, амжилттай суурилуулсан байна.Бүх тоолуурыг гуравдагч талын ITF-EDV Froschl HES/MDMS (Герман) системд нэгтгэсэн.

Хэрэглэгчийн зураг: